Elokapinan metsäosaston vaatimukset

1. Valtion on luovuttava avohakkuista.

2. Metsähallituksen tulostavoitteesta on luovuttava.

3. Suomen on noudatettava EU:n biodiversiteettistrategiaa vuoteen 2030, suojeltava vähintään 30% maapinta-alastaan, sekä kaikki jäljellä olevat vanhat metsät.

4. Metsätalouden tuet ja metsäneuvonta on suunniteltava ohjaamaan kohti ekologisesti kestävää metsänhoitoa.

5. Kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa on huomioitava kaupungin metsäalueet ja niiden luontoarvot.

Lisätietoa vaatimuksista:

1. Valtion on siirryttävä eri-ikärakenteiseen, jatkuvapeitteiseen kasvatukseen kaikissa metsissä, joissa se on mahdollista, ja aktiivisesti pyrittävä kohti avohakkuutonta metsätaloutta. Metsänhoidossa on huomioitava luonnon monimuotoisuus, ja mm. lahopuun määrää metsissä on lisättävä. Metsien tilaa tulee aktiivisesti parantaa ennallistamalla.

2. Metsähallituksen tulostavoite pakottaa metsähallituksen ylläpitämään ekologisesti kestämättömiä hakkuumääriä. Tulostavoitteesta on luovuttava, ja Metsähallituksen toiminnan ensisijaisena tavoitteena on oltava luonnon monimuotoisuuden, sekä metsän tarjoamien aineettomien ekosysteemipalveluiden (esim. hiilen sidonta, maisema- ja kulttuuriarvot...) ylläpitäminen ja turvaaminen.

3. EU:n biodiversiteettistrategian mukaan 30% sekä EU:n maa-, että merialasta, pitäisi kuulua jonkinlaisen suojelun piiriin, ja 10% pitäisi olla tiukasti suojeltu. Tällä hetkellä Suomessa on tiukasti suojeltuna vain 3% maa-alueista, ja 1% meristä. Suojelualueiden määrän lisäksi niiden laatua on parannettava: suojelualueita tulee olla kattavasti joka puolella Suomea, ja niihin on kuuluttava runsaasti myös tuottavaa metsämaata, ei vain kitu- tai joutomaata. Lisäksi EU:n biodiversiteettistrategia kehottaa suojelemaan kaikki jäljellä olevat vanhat metsät. Silti Suomi hakkaa vuosittain vanhoja metsiä, joissa esiintyy uhanalaisia lajeja ja elinympäristöjä. Suomen on lopetettava hakkuut vanhoissa metsissä, ja kehitettävä järjestelmä metsien luontoarvojen kartoittamiseksi ja tunnistamiseksi ennen hakkuiden suunnittelua. Luonnonsuojelun määrärahat on turvattava valtion budjetissa.

4. Metsätalouden tuet on suunniteltava ohjaamaan kohti jatkuvapeitteistä kasvatusta ja ekologisesti kestävää metsätaloutta. Yksityisten metsänomistajien on saatava tasapuolisesti tietoa kaikista metsänhoitomenetelmistä, sekä suojelumahdollisuuksista. Metsäsuunnittelun ja -neuvonnan pitää kannustaa suojelemaan monimuotoisuutta. Kunnostusojituksista on luovuttava, ja heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamista tuettava.

5. Kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa on huomioitava kaupungin metsäalueet, ja niiden luontoarvot. Monet kaupunkimetsät ovat todella monimuotoisia, koska ovat olleet poissa metsätalouden piiristä kauan, ja voivat toimia tärkeinä askelkivinä eri alueiden välillä, ja ovat siksi erityisen arvokkaita elinympäristöjä.