Kevätaurinkoa, kahvia ja hiilipuhetta – paikalliset mukana Elokapinan junablokissa Koverharissa

Kevätaurinkoa, kahvia ja hiilipuhetta – paikalliset mukana Elokapinan junablokissa Koverharissa

På svenska nedan

In English below

Elokapina on yhä paikalla Koverharin sataman portilla Lappohjassa blokkaamassa Venäjältä hiiltä  kuljettavan tavarajunan kulkua. Blokki alkoi tiistaina 12.4., jolloin Elokapinan aktivistit yhdessä Greenpeacen aktivistien kanssa pysäyttivät junan.Pitkäperjantaina 15.4. Elokapinan blokissa vieraili paljon paikallisia asukkaita ja mökkeilijöitä. Kevätauringon paisteessa kahvittelimme, kohtasimme toisiamme ja siistimme lähiluontoa. Blokki oli yhteisöllinen ja keskusteleva paikka, jossa tarjottiin apua puolin ja toisin. Elokapinaa kiiteltiin läsnäolosta Koverharissa ja tukea haluttiin antaa kaikin mahdollisin tavoin.

Elokapinan suora toiminta nähdään arvokkaana, koska se valottaa pimentoon jääneitä asioita, kuten sitä, miten suora ratayhteys kulkee suoraan Venäjän sotakoneistoon. Suomen valtio tukee sodan aloittaneen Venäjän rahakassaa. Tämän on loputtava välittömästi. Samalla energiankulutuksen on pienennyttävä – venäläistä kivihiiltä ei tule korvata muulla. ​

Kevätsäässä keskustelimme myös  hiilikuljetusten vaikutuksista paikalliseen ympäristöön.


Kivihiilen kuljettamista vastaan on työskennelty pienen paikallisen porukan voimin jo puolitoista vuotta.  Alue on rakas ja monelle tuttu aina lapsuuden mökkikesistä tähän päivään asti. Sen hiilestä mustuneita rantoja on surullista todistaa, kuten paikallinen asukas Pia kertoo.

"Pahinta on, että tämä toiminta on mahdollista. Uhraamme hiilikuljetuksen edessä hirveästi."
Pian mukaan valvonta on näennäisvalvontaa, joka rapauttaa luottamusta aluehallintovirastoon. Pia kertoo, että paikkaa ollaan tuhoamassa: sataman lähirannoilta löytyy mustia ja violetteja vanoja muuten hyvin kirkkaasta vedestä. Olemme keränneet myös hiilenpaloja rannoilta, ja rantahiekasta voi havaita siihen kerääntynyttä hiilipölyä.

Samasta kertoo muotoilija ja aktivisti Susan Elo:
”Kun kivihiili puretaan avokentällä vaunuista, siitä pöllyää antrasiittikivihiilipölyä, joka leviää tuulen mukana meri- ja maaympäristöön. Raskasmetallit saastuttavat ympäristöä ja tuhoavat ekosysteemejä."

Hiilijunien äänet myös häiritsevät kuvan paikallisasukasta joka asuu radan vieressä. Hän kävi leirissä osoittamassa tukensa. Kuvassa myös koira Donna.

Inkoossa asuva Martin on organisoinut kuljetuksia pakolaisille Ukrainasta Suomeen ja järjestänyt Ukrainan tukikonsertin. "It's very good that you are here and we are proud of what you do. And we are glad to help and support as well", sanoo Martin.

Kuvassa Martin sekä tytär Minea ja koira Rio.

Hangon roskaposti ja Elokapinallisia siistimässä lähiluontoa.

Koverharin junablokkiin on tuotu paikallisten toimesta ruokaa, kuten kotona tehtyä makaronilaatikkoa ja muuta evästä. Tyhjiä vesikanistereitakin käytiin täyttämässä eräällä mökillä. Illaksi kapinallisia kutsuttiin jälleen saunomaan. Välittävä vastarinta on mahdollinen, mukaanottava ja täynnä yllätyksiä.

Elokapinan mediatiimi ja kapinalliset Koverharissa

************************************************************

Vårsol, kaffe och koltal - lokalinvånare med på Elokapinas blockad

Elokapina är fortfarande närvarande vid porten till Koverhars hamn i Lappohja och blockerar passagen för ett kolgodståg. Blockaden började tisdagen den 12 april när Elokapina-aktivister tillsammans med Greenpeace-aktivister stoppade tåget.

Långfredagen 15.4. många lokala invånare besökte Elokapina-lägret. I vårsolen fikade vi, träffade varandra och städade upp i närnaturen. Blocket var en gemenskap där hjälp erbjöds på båda sidor.

Elokapina tackades för sin närvaro i Koverhar och vi fick alla möjliga sorters stöd.

Elokapinas direkta handling sågs som värdefull eftersom den kastar ljus över saker som har lämnats i mörkret, till exempel hur en järnvägsförbindelse genom Finland går direkt till det ryska militärmaskineriet. Den finska staten stöder Rysslands krigskassa. Detta måste upphöra omedelbart. Samtidigt måste energiförbrukningen minska – ryskt kol får inte ersättas med andra fossila bränslen.

I vårvädret diskuterade vi också koltransporternas effekter på den lokala miljön. En liten lokal grupp har motarbetat transport av kol i ett och ett halvt år. Området är kärt och bekant för många från och med barndomens somrar på stugor.

Dess kolsvärtade stränder är sorgliga att bevisa, som lokalinvånaren Pia säger. ”Vi offrar fruktansvärt för koltransporten. Övervakningen fungerar inte, låtsasövervakning. Det urholkar förtroendet för regionförvaltningsverket." Det här stället håller på att förstöras.

Svarta och lila rester i annars mycket klart vatten kan hittas på de närliggande stränderna av hamnen. Vi har också samlat in kolbitar från stränderna. Fint koldamm samlas i strandsanden. ”

Detsamma säger designern och aktivisten Susan Elo: ”när kol avlastas från vagnar på ett öppet fält sprids där antracitkoldamm, som sprider sig med vinden till den marina och terrestra miljön. Tungmetaller förorenar miljön och förstör ekosystem.” Också oväset från tågen stör närboende.

Ingåbon Martin, som har organiserat transporter för flyktingar från Ukraina till Finland och anordnat en stödkonsert för Ukraina säger:  "It's very good that you are here and we are proud of what you do. And we are glad to help and support as well".

Elokapina Mediateam och rebeller i Koverhar

*************************************************

Spring sun, coffee and charcoal talk - locals take part in Elokapina train block in Koverhar

Elokapina is still at the gate leading to the port of Koverhar in Lappohja, blocking the movement of a freight train carrying coal from Russia. The block began on Tuesday, April 12, when Elokapina activists, along with Greenpeace activists, stopped the train.

On Friday 15.4. a lot of local residents and cottagers visited the Elokapina train block. We had coffee and tidied up the surroundings in the spring sun. XR Finland's presence in Koverhar was highly appreciated and we received all kinds of support.

The direct action of Elokapina - Extiction Rebellion Finland is seen as valuable because it sheds light on things that have been left in the dark, such as how the direct rail connection goes directly to the Russian military machinery.

The Finnish state supports the treasury of Russia who started the war. This must stop immediately. At the same time, energy consumption must be reduced - Russian coal must not be replaced.

We also discussed the effects of coal transportation on the local environment. A small local group has worked against the coal transport for over a year and a half. It is sad to see coal-blackened beaches in the area, local resident Pia says.

"The worst part is that this action is possible. We're sacrificing awfully lot for coal transportation."

According to Pia, the supervision is a pseudo-supervision that weakens trust in the regional government agency. Pia says that the place is being destroyed: there are black and purple trails to be found on the nearby shores of the harbor in otherwise very clear water. We have also collected pieces of coal from the beaches, and coal dust has gathered in the beach sand.

Designer and activist Susan Elo says the same:
“When coal is unloaded from wagons in an open field, anthracite coal dust dusts from it, which spreads with the wind into the marine and terrestrial environment. Heavy metals pollute the environment and destroy ecosystems. "

A local resident, Martin, has organized transportation for ukrainian refugees to Finland as well as a support concert. "It's very good that you are here and we are proud of what you do. And we are glad to help and support as well", sanoo Martin.
Food has been brought to the Koverahar train block by locals, such as a homemade pasta box and other snacks. Empty water canisters were also filled at a cottage. In the evening, the rebels were again invited to the sauna. Caring resistance is possible, engaging, and full of surprises.