(In English below)

Ylikulutuskapinan koko kampanjaa koskevat vaatimukset:

  1. Kulutusperäiset ilmastopäästöt on sisällytettävä Suomen päästövähennystavoitteisiin.
  2. Luonnonvarojen ja energian käyttö on alennettava kestävälle tasolle.

Vaatimuksia on pohjustettu tarkemmin ylikulutuskapinan kampanjakuvauksessa kampanjan ilmoittautumissivulla: https://ylikulutuskapina.fi/fi/

Ylikulutuksen ja ekokriisin juurisyyt

Ylikulutuskapinan avausaktiossa pysäytämme liikenteen Helsingin keskustassa, sillä vaadimme päättäjiä, toisiamme ja ohikulkijoita pysähtymään ja miettimään, miten nykytilanteeseen on tultu. Tarkastellessamme mitä tahansa ongelmaa on katsottava sen juurisyihin. Tämän vuoksi on tärkeää käsitellä ilmastokriisin historiaa sekä ymmärtää järjestelmiä, joiden vuoksi ilmaston kuumentaminen jatkuu edelleen.

IPCC-raportissa todetaan, että kolonialismi ei ole ainoastaan ilmastokriisiä kiihdyttävä rakenne, vaan myös syy monien sen rajuimpien vaikutusten taustalla. Tietona tämä ei ole uusi vaan monet alkuperäiskansojen liikkeet ja globaalin etelän aktivistit ovat puhuneet kolonialistisen järjestelmän tuhoisuudesta jo pitkään. (ks esim. artikkeli Standing Rock)

Globaalin pohjoisen hallitusten, ihmisten ja ympäristöliikkeiden, kuten Elokapinan, on vihdoin otettava huomioon etuoikeutettu asemansa nykytilanteessa. On kohdattava todellisuus.

Ilmastokriisi on kolonialistisen talousjärjestelmän kriisi.

Kuten toimittaja ja kirjailija Mary Annaïse Heglar on sanonut,"Jos kerromme, että ilmastonmuutos alkoi teollisen vallankumouksen myötä, kerromme itsellemme valheen. -- Se alkoi valloituksesta, kansanmurhasta, orjuuttamisesta ja kolonialismista. Se alkoi, kun valkoisen miehen suhde kaikkeen elämään muuttui ekstraktiiviseksi ja epäsuhtaiseksi. Kaikki voitiin ottaa, kaikki voitiin myydä."

Nykyinen talousjärjestelmä perustuu jatkuvaan kasvuun, joka ei olisi mahdollista ilman ihmisten ja ympäristön kiihtyvää hyväksikäyttöä. Pitkän ja hiljennetyn historiansa aikana kolonialismi ei ole kuihtunut vaan rakennettu globaalin politiikan ja kaupan instituutioihin. Se on saanut uusia muotoja, joita voidaan kuvata sanalla uuskolonialismi. Globaali pohjoinen, ja Suomi osana sitä, hyötyy tästä eriarvoisesta rakenteesta edelleen. Vuoden 2022 ENAR-raportin mukaan ilmastokriisi on (uus)koloniaalisen kapitalismin aiheuttama kriisi. Länsimaalaisessa kulutusyhteiskunnassa asuvan ja toimivan ihmisen kulutukseen tarvitaan valtavan maa-alueen ja ihmisjoukon resurssit (WWF). Pieni joukko maailman asukkaista elää siis riistämällä muualta.  

Kolonialismi on pohjimmiltaan ekstraktiivista. Sillä pyritään ylivaltaan, jonka avulla valloitetuilta alueilta nyhdetään luonnonvaroja, työvoimaa ja mitä tahansa vauraudeksi muutettavaa (esim. ENAR). Eurooppalaisten siirtomaissa harjoittama politiikka pyrki alusta asti nopeaan hyötyyn. Jo 1600-luvulla esimerkiksi viljelyä, kaivostoimintaa ja metsänhävitystä harjoitettiin täysin kestämättömällä tavalla. Valloitettujen alueiden ympäristöjä kohdeltiin kertakäyttöisinä (ks. esim. 1, 2)

Modernia kolonialistista maailmanjärjestelmää määrittää rasismi ja valkoinen ylivalta, joilla on oikeutettu vallan ja voittojen kerryttämistä valkoisille eurooppalaisille kolonisoitujen maiden ja ihmisten kustannuksella. 1500-luvulta lähtien rakennetut rasistiset hierarkiat vakiintuivat vallanpitäjien mielenmaisemaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaelämään, määrittäen nykypäivää lukemattomin tavoin.

Suomi ja kolonialismi

Vaikka asiasta paljolti vaietaan, on Suomikin harjoittanut ja harjoittaa edelleen kolonialismia, pääosin kahdella tavalla:

Suomen valtio harjoittaa asuttajakolonialistista politiikkaa Saamenmaalla. Asuttajakolonialismi tarkoittaa maiden ja resurssien haltuunottoa alueen alkuperäisten asukkaiden kustannuksella (Kuokkanen, 2018). Suomen valtio rikkoo saamelaisten itsemääräämisoikeutta kolonialistisella politiikalla, joka tuhoaa elinehtoja, kulttuuria ja ympäristöä; mahdollistamalla luonnonvarojen riiston, kaatamalla metsää ja kuihduttamalla luonnon monimuotoisuutta. Esimerkkejä tästä ovat valtion omistaman Metsähallituksen pitkään jatkunut toiminta ja Tukesin myöntämät kaivosvaltausluvat Saamenmaalla.lisää tietoa

Suomi on myös kansainvälisen uuskolonialistisen politiikan hyötyjä ja ylläpitäjä. Rikkaita valtoja ja globaalia pohjoista suosiva talousjärjestelmä hyödyttää Suomea, jonka ylikulutus kytkeytyy tiiviisti riistäviin rakenteisiin. Suomi on yksi valtioista, joissa suuri osa kulutettavista materiaaleista, sekä lähes puolet kasvihuonekaasupäästöistä tuotetaan maan rajojen ulkopuolella (Yle).

Ilmastokriisin suhteen kolonialismin juuret voidaan huomata erityisen selkeästi, kun katsotaan historiallista vastuuta– eli sitä, kuka on aiheuttanut tai tuottanut eniten kasvihuonepäästöjä, öljynporausta ja muita hyväksikäytön muotoja, joista nykyinen kriisi koostuu (ENAR).

Kuka on aiheuttanut ilmasto- ja ekokriisin?

Maailman eri alueet ja valtiot eivät ole eivät ole samanlaisessa vastuussa ekokriisin kiihdyttämisestä. Ylikulutuksen hyötyjävaltiot, kuten Suomi, kuluttavat vuodeksi lasketun osuutensa Maan luonnonvaroista loppuun kolmessa kuukaudessa. Niin sanottu hyvinvointivaltiomme on rakennettu osana maailmanlaajuista kolonialistista järjestelmää, jossa riistetään luonnonvaroja, työvoimaa ja ympäristöjä.

Tahot, jotka nyhtävät eniten varallisuutta ja resursseja toisilta alueilta, ovat myös niitä, jotka saastuttavat päästöillään eniten sekä käyttävät eniten fossiilisia polttoaineita (ENAR). Suomi käyttää Euroopan maista eniten rahaa fossiilisten energiamuotojen tukiin. (eca 2020 s. 33 )

On muistettava, että niin mantereiden kuin valtioidenkin sisällä ihmisten elintavat ja -tilanteet vaihtelevat suuresti. Keskiarvot toimivat eroja piilottaen. Voidaan kuitenkin sanoa, että köyhimmät saastuttavat vähiten ja rikkaimmat eniten (esim WIR).

Vuosien 1751-2017 kumulatiiviset päästöt, eli päästöjen kertymä, osoittaa että Eurooppa, Venäjä ja Pohjois-Amerikka ovat vastuussa suurimmasta osasta koko maapallon päästöjä, vaikka näitä maa-alueita asuttaa vain n. 17% maapallon väestöstä. Kolmasosa kumulatiivisista päästöistä jaottuu Aasialle ja Lounais-Aasialle, mutta samalla tämä osuus edustaa paljon suurempaa joukkoa ihmisiä. Afrikan mantereen vastuu päästökertymästä on 4%. (Williams, 2021: Climate Change is Racist)

Valtiot eivät ole homogeenisia, eikä aina ole hyödyllistä kategorisoida valtioita sen perusteella, miten sen valtaväestö sijoittuu rasismin hierarkiassa, koska silloin ohittaa alkuperäiskansojen ja kulttuurivähemmistöjen äänen. Tästä huolimatta on yleinen totuus, että vastuu ekokriisin kiihdyttämisestä on paljolti kolonialismista hyötyvien ja hyötyneiden vaaleaihoisten ihmisten. Jos mietitään vaikkapa fossiiliteollisuutta, pieni määrä isoja öljy-yhtiöitä on tehnyt valtavasti voittoja toiminnalla, joka tuhoaa ilmastoa ja tappaa ihmisiä sekä saastuttaa ympäristöjä painotetusti globaalissa etelässä. Ja merkittävä osa fossiilisten polttoaineiden taustalla olevasta vallasta on globaalissa pohjoisessa (Williams, 2021).

Fossiilivalta ja ylikulutus

Tiedetään siis, että fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyvaltojen ja fossiiliteollisuuden valta-asema on ollut sekä ihmisille että maapallolle erittäin tuhoisa. Venäjän hallinnon viimeisimpien sotatoimien ympärillä on ollut paljon puhetta siitä, mitä valtaa ja mitä tuhoa fossiilisia polttoaineita tukemalla ylläpidetään.

On aika laajentaa tämä tärkeä keskustelu koskemaan myös muita elämän kustannuksella vaikutusvaltaa ja voittoja kääriviä valtoja. Fossiilienergiasta irtautuminen on tärkeää, mutta rakenteellista ylikulutusta se ei ratkaise. Energiantuotanto tai vähäpäästöisempään liikenteeseen siirtyminen ei voi esimerkiksi tarkoittaa vihreää kolonialismia Saamenmaalla. Riistolle rakennettu ylikulutuskulttuuri on purettava.

Ilmastopolitiikan on tartuttava todelliseen ylikulutukseen välittömästi

Puhe Suomen hiilineutraaliuudesta on valetta niin kauan kuin kulutusperäisiä päästöjä ei oteta huomioon päästövähennystavoitteissa. Suomen rajojen ulkopuolella teetettyjen päästöjen vastuu on oltava Suomen valtiolla. Tähän Elokapina vaatii hallitukselta toimia.

  1. Vaadimme hallitusta sisällyttämään kulutusperäiset päästöt Suomen päästövähennystavoitteisiin.
  2. Vaadimme luonnonvarojen käytön alentamista kestävälle tasolle.

Rasismin yhteys ekokriisiin ja ylikulutukseen

Kun kolonialistivaltojen orjuusjärjestelmää purettiin 1800-luvulla, korvauksia maksettiin orjanomistajille, ei orjuutetuille ihmisille. Orjatalousjärjestelmällä kerrytettyä rahaa käyettiin pankkien perustamiseen ja sitä kautta länsimaiden teollistumisen rahoittamiseen. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten planeettaa tuhoavan kulutuksen perustat ovat rasistisissa rakenteissa.

Systeeminen rasismi ylläpitää nykyistä järjestelmää, jossa maapallon elinehtoja tuhoava valta, sekä pienen joukon hyöty, perustuu eriarvoisuuden ja riiston ”normalisoimiseen” ja häivyttämiseen. Rasismin ja valkoisen ylivallan koneistoa ylläpitävät valkoisesta etuoikeudesta hyötyvät ihmisryhmät, jotka nojaavat ”kollektiiviseen muistinmenetykseen” suhteessa kolonialismiin ja rasismin historiaan. Rotu-opin, eugeniikan ja muiden rasistisiin oletuksiin perustuvien ideologioiden perinnön purkamisessa hiljaisuus ei ole vaihtoehto. Muistinmenetyksen ollessa sisäänrakennettu suomalaisiinkin instituutioihin, kuten talouteen, opetussuunnitelmiin ja kultuuriin, voivat "hyvät valkoiset tyypit" ajatella olevansa sortojärjestelmästä erillisiä yksilöitä, joiden ei aktiivisesti tarvitse purkaa sisäistämäänsä. Näin ei kuitenkaan ole. Hiljaisuus ja tietämättömyys on tapa, jolla ylläpidetään valta-asemaa.

Rasismi suunniteltiin tuottamaan eniten taloudellista hyötyä valkoisille ja rikkaille. Sitä se tekee edelleen. Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa asuu vain 17% maapallon väestöstä, mutta siellä on puolet niiden yritysten pääkonttoreista, jotka ovat sadan saastuttavimman yhtiön listalla. Näistä 48:n johdossa oli vuonna 2017 valkoinen mies (jonka nimi oli keskimäärin Doug, Gary tai Steve). Rasistinen valtarakenne on alusta asti suunniteltu tuottamaan eniten voittoa rikkaille valkoisille miehille. (Williams, 2021)

Tarvitsemme uuden kulttuurin ja yhteiskuntajärjestelmän, joka ei perustu autiomaiden luomiseen ja maan ja elinolosuhteiden kuihduttamiseen.

Taloustieteen epäonnistumiset ja kestämätön politiikka

Viime vuosikymmeninä poliittisessa päätöksenteossa ja suurissa maailmantalouden instituutioissa, kuten IMF:ssa, WTO:ssa ja Maailmanpankissa, voimakkaimmin vaikuttanutta taloustieteen suuntausta kutsutaan uusliberalismiksi. Sen valtakaudella maailmanlaajuinen ympäristökriisi on karannut käsistä ja omaisuus on kertynyt suhteettoman paljon ökyrikkaille (WIR). Vaikka YK:n kestävän kehityksen tavoitteita voidaan monelta osaa kritisoida riittämättömiksi, on maailma "suunnattomalla tavalla epäonnistumassa" edes niiden saavuttamisessa, samalla kun rikkaimmat edelleen rikastuvat (UN, WIR).

On totta että globaalissa taloudessa viime vuosikymmeninä äärimmäinen köyhyys esimerkiksi on vähentynyt (UN). On kuitenkin huomattava, että taloudellinen valta on jakautunut erittäin epätasaisesti (IMF). IMF, WTO ja Maailmanpankki ovat ajaneet ensi kädessä globaalin pohjoisen etua ja työvoiman ja luonnonvarojen vaihto pohjoisen kanssa on ollut erittäin epäedullista globaalille etelälle (ks. esimerkiksi 3, 4). Mikäli politiikka olisi ollut kolonialismia purkavaa, eikä uusliberalismia ja kolonialismia ylläpitävää, olisimme kenties voineet nähdä paljon suuremman ja tasavertaisemman hyvinvoinnin kehityksen ja elinympäristöjä ja luonnonvaroja olisi ollut mahdollista suojella.

Taloudellisten voittojen ja talouskasvun tavoittelu sekä liiallinen luotto markkinoihin resurssien kohdistajana on luonut ja ylläpitää ylikulutuskulttuuria. Kulutuskulttuuri tarjoaa lupauksia henkilökohtaisesta täyttymyksestä kaupallisten tuotteiden kautta. Ylikulutusta ja talouskasvua ei aja vain ihmisten aito kysyntä, halu ja tarve ostaa tuotteita, vaan tuotteita ylituotetaan yli tarpeen ja tämä tuotanto sitten yritetään myydä erilaisin keinoin (Treadmill of Production). Näitä ovat esimerkiksi keinotekoisten tarpeiden luominen mainonnalla ja tuotteiden käyttöiän tarkoituksellinen lyhentäminen. Näin toimittaessa kiihdytetään ja ylläpidetään vahingollista ja vaarallista luonnonvarojen ylikulutusta.

Niin kutsutun valtavirran taloustieteen ongelmakohdat ovat olleet laajan kritiikin kohteena taloustieteen sisäisesti sekä muiden yhteiskuntatieteiden toimesta jo vuosikymmenten ajan (ks. esim. Raworth: Doghnut Economics). Taloudellinen toiminta ja rakenteet on perustettu ajattelulle, jossa kaiken toimintamme ja elämämme perustaa, elävää planeettaa ei oteta huomioon (ks. esim. Daly: Ecological Economics). Uusliberalismin kannattajat ovat myös pitäneet yllä virheellistä ajatusta esimerkiksi siitä, että talouskasvu itsessään korjaa taloudellisen ja yhteiskunnallisen epätasa-arvon ja ympäristöongelmat, ja että finanssimarkkinat eivät voi erehtyä hinnoittelussa (kuznets curvet ja effective market hypothesis). Kriittinen taloustieteen tutkimus kertoo meille, että:

Ympäristökriisin ratkaisut eivät ole sovitettavissa yhteen talouden jatkuvan kasvun kanssa (5, 6 ). Tarvitsemme kasvusta piittaamatonta politiikkaa, jonka tavoitteena on ihmisten ja koko elävän planeetan hyvinvointi. Vihreä kasvu on myytti. On osoitettu, että tarvittavan suuruista irtikytkentää materiaalien käytön, päästöjen ja talouskasvun välillä ei tapahdu.

Bruttokansantuote ei ole hyvinvoinnin mittari (7, 8). Sen sijaan meidän tulisi seurata useita mittareita kuten taloudellista tasa-arvoa, luonnonvarojen käyttöä ja sosiaalista hyvinvointia. Bruttokansantuoteeseen keskittyminen on saanut meidät laiminlyömään tärkeämpiä mittareita sekä aiheuttanut luonnonvarojen ryöstökäyttöä ja vaaralliset määrät ilmastopäästöjä.

Ekokriisiin vastaaminen vaatii syvällistä muutosta, ja valkoisen ylivallan purkamista

Vaikka kulutuksen vähentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen saaminen nettonollaan nopeasti onkin tärkeä toimi, on se vain yksi side haavaan, joka pohjimmiltaan on kolonialistisen ja uusliberalististen kapitalismin kriisi (ENAR). Haitallinen nykyjärjestelmä, joka perustuu eriarvoistamiseen ja riistoon ei ole koskaan ollut sosiaalisesti tai ekologisesti kestävällä pohjalla.

Suomen ja muiden vauraiden valtojen on kohdattava vastuunsa laajalti ja ryhdyttävä mittaviin muutostoimiin

Alkuperäiskansojen maa-alueiden valloittaminen ja riisto on pysäytettävä sekä itsemääräämisoikeutta kunnioitettava. Tarvitaan laajamittaisia vahingonkorvauksia,  laajaa sovintokomissiotoimintaa, uuden opettelua, sekä sosiaalisesti kestävää muutosta. On myös kuunneltava niitä alkuperäiskansoja ja yhteisöjä, joilla on edelleen ylisukupolvista ymmärrystä siitä, mitä on kestävä ihmislajin elämä. lisää tietoa (IIFB)

Ilmastotoimissa on ensisijaista kuunnella mustia, ruskeita ja alkuperäiskansojen yhteisöjä, niitä, joita kolonialistisen ilmastokriisin vaikutukset koskettavat eniten. Riittäviä ja oikeudenmukaisia ilmastotekoja ei tule vesittää fossiilitalouden ja kolonialismin hyötyjien hyväksi. Ne on tehtävä kolonialistien ja fossiilikapitalistien kustannuksella.

Kansainvälinen alkuperäiskansojen foorumi ohjaa valtakulttuureja tunnustamaan mitä on tapahtunut ja pyytämään julkisesti anteeksi. Valtakulttuurin on mahdotonta muuttua, jos historian tapahtumia ei tunnusteta tapahtuneeksi. Kolonialistisen järjestelmän laajalti purkava muutos  ei tapahdu nopeasti eikä helposti, mutta se on mahdollinen.

Tarvitaan laajaa sosiaalista muutosta

On jokaisen vastuulla ymmärtää tarve opetella ja kuunnella, sillä yhteiskuntiemme ja esivanhempiemme toimien vaikutuksia on häivytetty, niin koulutuksessa, tieteessä, kuin julkisessa keskustelussa. Historiaa ei voida muuttaa, mutta tulevaa tehdään koko ajan.  

Kun alamme tarkastella kuinka valtavirran taloudellisen ajattelun historia on kytkeytynyt kolonialismiin ja rasismiin, talouseliitin valtapyrkimyksiin, ja epäonnistuneeseen tieteeseen, alamme hahmottaa tarvittavaa suuntaa.

Niin energian kuin maapallon resurssienkin kulutusta on vähennettävä radikaalisti eniten kuluttavien toimesta. Kolonialistisen kapitalismin vaikutukset ovat kuitenkin syvällä, ja ellei toiminta muutoksen eteen lähde reflektion, ymmärryksen ja aiheutettujen vahinkojen tunnustamisen paikasta, on vaarana koloniaalisten ja ekstraktiivisten rikosten toistaminen.

The demands of the Overconsumption Rebellion:

  1. Consumption-based climate emissions must be taken into account in Finland's emission reduction targets.
  2. The use of natural resources and energy must be brought down to a level that is sustainable.

More information about the demands on the Overconsumption Rebellion sign-up page: https://ylikulutuskapina.fi/en/

In the opening action of the Overconsumption Rebellion we stopped the traffic in central Helsinki, because we demand our leaders as well as ourselves and the passer-by to stop and think about how we have got to the current situation. In order to look at any problem, the root causes need to be examined. For this reason, it is important to understand the history of the climate crisis and the systematic reasons due to which the heating up of the climate continues still to this day.

The IPCC-report states, that colonialism is not only a structure that accelerates the climate crisis, but also the reason for many of its most extreme effects (source). It is important that the central climate science organ acknowledges this, but the destructive nature of colonial system has been known and talked about for long by many indigenous movements and Global South activists (for example artikkeli Standing Rock)

The governments, people and environmental movements such as Extinction Rebellion have to finally note the privileged position they have in the current situation. Reality needs to be faced.

The climate crisis is a crisis of a colonial economic system

As the journalist and author Mary Annaïse Heglar has said ''In the environmental space, we love to tell ourselves that it all started with the Industrial Revolution. But we’re telling ourselves a lie. It started with conquest, genocides, slavery, and colonialism. That is the moment when White men’s relationship with living things became extractive and disharmonious. Everything was for the taking; everything was for sale.''

The current economic system strives for eternal growth, which is not possible without the accelerating appropriation of people and the environment. During its long and silenced history ​, colonialism has not gone away but became a part of the institutions of global politics and trade. It has gained new forms which might be called neocolonialism. The Global North, which Finland is a part of, is still benefitting from this unequal structure. According to the 2022 ENAR -report, the climate crisis is a crisis caused by (neo)-colonial capitalism. The consumption patterns of an average western person requires vast land and human resources (WWF). Thus, a small minority of the world's population lives by exploiting others.

In its essence colonialism is extractive. It strives for supremacy, that exploits conquered areas from natural resources and labor, and anything else that can be turned into capital gains (ENAR). The European colonial policy has seeked quick profits from the start. Already in the 17th century for example the colonial agriculture, mining and deforestation practises were on done in a totally unsustainable fashion. The environments of the conquered lands were treated as disposable (1).

The modern colonial world-system is defined by racism and white supremacy, which both have been used to justify accumulating power and profit to the white Europeans at the expense of colonized countries and peoples. The racists hierarchies built from the 16th century onwards have been solidified into the minds, culture and social life of the political leaders, and this determines contemporary social situations in countless ways (Quijano).

As a part of the Global North Finland is still benefitting from this history.

Finland and colonialism

Even though the subject is not very much discussed, Finland too has practised and is practising colonialism, mainly in two ways:

The Finnish state is practising settler colonialism in Sámi homeland. Settler colonialism refers to taking over lands and resources in the expense of the original dwellers of the area (Kuokkanen, 2018). The Finnish government is violating the Sámi people's right to self-determination with colonial policies, that destroys livelihoods, culture and the environment; by making extraction of natural resources possible, by cutting forests and by weakening natural diversity. Examples of this include the long lasting workings of the government owned Metsähallitus and mining permits in Sámi homeland given out Tukes. (More info: https://liberolehti.fi/vihreasavytteinen-kolonialismi/ )

Finland is also maintaining and benefitting from international neocolonial politics. The current economic system works in favour of the rich countries and countries of the Global North such as Finland, which has its overconsumption tightly connected to exploitative structures. Finland is one of the countries where a major part of consumed materials as well as almost half of the overall emissions are produced outside the borders (Yle).

Regarding the climate crisis, the colonial roots are very evident when looking at historical responsibilities - who has caused or produced the most emissions, oil drilling and other forms of abuse that the crisis in hand is comprised of (ENAR).

Who has caused the climate and ecological crisis?

Different parts and nations of the world do not share similar responsibilities of the ecological crisis. The countries that benefit from overconsumption, such as Finland, consume their annual share of Earth's natural resources in just three months (WWF). Our so-called welfare state has been built as a part of an international colonial system that exploits natural resources, labor and the environment.

The ones who extract wealth and resources from other areas the most, are also the ones who pollute the most and use fossil fuels the most (ENAR). Finland gives the biggest fossil fuel subsidies in Europe (eca 2020 s. 33 ).

It is important to remember still, that peoples lifestyles and situations vary within regions or countries. Looking at average numbers makes us not realise the differences within groups. To put it simply, we can say that the poorest pollute the least and the richest the most (WIR).

The cumulative emissions from 1751 to 2017 show that Europe, Russia and North-America are responsible for most of the worlds emissions, even though their populations account only for around 17% of the total population of the world. A third of the cumulative emissions is shared by Asia and South-West Asia, but at the same time there are a lots more of people in these parts. The share of Africa from the total cumulative emissions is 4%.(Williams, 2021: Climate Change is Racist)

Nations are not homogenic, and it is not always useful to categorize countries by how the majority of their population is posited in the hierarchy of racism, because this perspective does not consider the indigenous or the minorities. However, it is objectively true, that the responsibility of accelerating the ecological crisis is on the white people who benefit from colonialism. When we think of the fossil fuel industry for instance, a small number of big fossil fuel corporations have made massive profits from practices that destroys the climate, kills people and pollutes environments especially in the Global South. And a significant part of the power in the fossil fuel industry is held in the Global North (Williams, 2021).

Fossil fuel power and overconsumption

So, we know that the workings of fossil fuel powers such as oil countries and fossil fuel industry have been detrimental to both people and the planet. With the current attack by Russia, there has been a lot of discussion about what kind of powers and destruction are being maintained by using fossil fuels.

The time has come to broaden this conversation to also touch the other powers that gain profits from destroying life. Breaking away from fossil energy is important, but in itself it will not solve structural overconsumption. Renewable energy or transportation must not mean green colonialism on Sámi land. The overconsumer culture built on exploitation needs to be torn down.

​Climate policy has to take on true overconsumption immediately​​​​​​

Talk of Finland's carbon neutrality will be a lie as long as consumption based emissions are not counted in the emission reduction goal calculations. The responsibility for emissions arranged outside national borders is on Finland. Thus, Extinction Rebellion demands the government that:

  1. Consumption-based climate emissions must be taken into account in Finland's emission reduction targets.
  2. The use of natural resources and energy must be brought down to a level that is sustainable.

The connection of racism to the ecocrisis and overconsumption

When the slavery system of the colonist countries was dismantled in the 19th century, compensations were paid to the slave owners, but not to the enslaved people. The money gathered with the slave economy system was used to establish banks and thus to finance the western countries' industrialization. This is just one example of how the foundations of the planet-destroying consumption are inside the racist structures.

Systemic racism upholds the current system, where the power that destroys the Earth's vital conditions; and makes possible a small number of people's gains, which is based on "normalizing" and making invisible inequality and exploitation. The machinery of racism and white supremacy uphold groups of people, who benefit from white privilege, and these lean on a "collective amnesia" in relation to colonialism and the history of racism. Silence is not an option when we are dismantling the legacy of the ideologies based on race theory, eugenics and other racist assumptions. While amnesia is built in Finnish institutions as well (, like economy, curricula and culture,) "the good white folk" can think they are separate from the system of oppression, and who don't need to actively get rid of the system they've internalized. However, this is not the case.  Silence and ignorance are ways to uphold a state of control.

Racism was planned to generate the most economic gain to the white and the rich. It still does that. Only 17% of the poplulation of the Earth live in North America and Europe, but half the headquarters of the companies that pollute the most are there. Of these, 48 have a white male leading the company in 2017 (and that male's name was usually Doug, Gary or Steve). The racist structure has been designed to generate the most profits for rich, white men from the start. (Williams, 2021)

We need a new culture and a societal system that is not based on creating deserts and depriving the land and its vital conditions.

The failures of economics and unsustainable politics

In the last decades the strongest line of policy in political decision-making and the big world economy institutions like IMF, WTO and The World Bank, has been neoliberalism. During its reign the global environmental crisis has gone out of hand and the super-rich have amassed unreasonable amounts of  wealth (WIR). Even though the UN sustainable development goals can be critiziced in many parts to be insufficient, the world is "failing in a massive way" even in reaching them, while the richest only get richer (UN, WIR).

It is true that, for example, extreme poverty has decreased in global economy (UN). However, it must be noted that economic power has been distributed very inequally (IMF). IMF, WTO and The World Bank have promoted firstly the Global North. The exchange of natural resources and workforce with the North has been very unfair to the Global South (see for instance 3, 4). If politics had been dismantling of colonialism instead of being upholding of neoliberalism and colonialism, we might have seen a much bigger and more equal development of welfare and it would have been possible to conserve habitats and natural resources.

The pursuit of economic profits and growth plus too much trust in the market as a way to allocate resources has created and maintains a culture of overconsumption. Consumption culture offers promises of personal fulfillment via commercial products. Overconsumption and economic growth is not driven only by people's true demand, desire and need to buy products, but instead products are made more than needed and these products are then sold in various ways (Treadmill of Production). These are, for example, creating artificial needs with advertising and shortening the lifespan of products on purpose. The damaging and dangerous overconsumption of natural resources is in this way accelrerated and maintained.

The so-called mainstream economics' problematic places have been under broad criticism for decades internally ein economics and also by other social sciences (see for instance Raworth: Doughnut Economics). Economic action and structures have been based on the thinking that the foundation of all life and our actions, the living planet, is not taken into consideration toiminta (see for instance Daly: Ecological Economics). Neoliberalists have also upheld false ideas, for example that economic growth will by itself fix the environmental problems of economic and social inequality, and that finance markets cannot make mistakes in valuing commodities of different kinds (kuznets curvet ja effective market hypothesis). Critical economy studies tell us that:

The problems of the environment crisis cannot be fit together with the constant growth of economy (5, 6 ) --> We need politics that is separated from economic growth, whose aim is the welfare of people and the whole living planet. Green growth is a myth. It has been proven that a big enough decoupling between the use of materials, emissions and economic growth does not happen.

Gross domestic product is not a measure of well-being (7, 8)--> Instead we should follow different measures, like economic equality, natural resources' usage and social well-being. Focusing on gross domestic product has made us ignore more important measures and caused the exploitation of natural resources plus dangerous amounts of climate emissions.

Solving the  ecocrisis requires  a  deep change and the dismantling of the white supremacy

Even though decreasing consumption and reaching net zero in greenhouse gas emissions is an important act, it is just Band-Aid for the wound that is at its heart the colonialist and neoliberalist capitalism's crisis (ENAR). The malignant current system based on inequalizing behaviour and exploitation has never been on socially or ecologically sustainable ground.

Finland and other affluent countries must face their responsibility squarely and start making massive changes

The indigenous peoples' lands' occupation and exploitation must be stopped and their sovereignty respected. We need far-reaching compensations, serious empathic settlement commission work, learning new things and socially sustainable change. We must also listen to those indigenous peoples and communities, who still have over-generational understanding of what the sustainable human species' life is like. lisää tietoa (IIFB)

It is of utmost importance to listen to black, brown and indigenous peoples' communities primarily - those who are the most affected by the colonialist climate crisis. Sufficient and just climate acts must not be watered down for the benefit of the fossil economy and those who benefit from colonialism. They must be done at the expense of colonialists and fossil capitalists.

The International Indigenous Peoples' Forum guides majority cultures to recognize what has happened and to publicly apologize. It is impossible for majority cultures to change if historical events are not recognized. The dismantling change of the colonialist system will not happen quickly or easily, but it is possible.

We need a broad social change

It is everyone's responsibility to understand the need to learn and listen, because our societies' and ancestors' actions have been belittled as well in education, science and in public discussions. History cannot be changed,  but the future is made all the time.

When we begin to scrutinize how mainstream economic thinking is hitched into colonialism and racism, the power struggle of the economy elite and failed science, we begin to see the direction we need to take.

Both energy and the Earth's resource spending must be decreased radically by those who spend them the most. The effects of colonialist capitalism lie deep, however, and unless action for change takes place in reflection, understanding and recognizing the damages that have been caused, there is a danger of repeating the colonialist and extractive crimes.